Pedagoglar

Roziqova Nazokat Alisher qizi

Personalni rivojlantrish kafedrasi

Abtobxudjaeva Xusniyaxon Xamidullaevna

Innovatsion ta'lim texnologiyalari kafedrasi