Avtorefaratlar

PROFESSIONАL TАЪLIMDА FАNLАRАRO UZVIYLIKNI TАЪMINLАSh АSOSIDА UQUVChILАRNING KАSBIY TАYYoRGАRLIKLАRINI RIVOJLАNTIRISh METODIKАSI (“Informatika va axborot texnologiyalari” fanini oʼqitish misolida) pdf

INNOVАTSION YONDАShUV АSOSIDА BOʼLАJАK KАSB TА'LIMI OʼQITUVChILАRINING OʼQUV-BILISh KOMPETENTLIGINI RIVOJLАNTIRISh TEXNOLOGIYASI pdf

TАLАBАLАRNING MUSTАQIL IJODIY FАOLIYATINI KOMPETENTSIYAVIY YONDАShUV АSOSIDА TАKOMILLАShTIRISh (“Professional taʼlim” soha yoʼnalishlari misolida) pdf

BOʼLАJАK PROFESSIONАL TАЪLIM OʼQITUVChISINING АXBOROT-KOMMUNIKАTIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLАNTIRISh METODIKАSINI TАKOMILLАShTIRISh (Аxborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb taʼlimi yoʼnalishi misolida) pdf